Wednesday, January 21, 2009

โครงการ "บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจ"


ศอ.บต.รับสมัครบัณฑิตว่างงานใน พื้นที่ จชต. ร่วมโครงการ “บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน ปี 2552” จำนวน 2,260 คน

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ในขณะนี้ประเทศกำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา ดังนั้น ศอ.บต.จึงได้จัดทำโครงการจ้างงานบัณฑิต ขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกหมู่บ้าน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล) และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) รวม 2,260 คน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2552 อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้าไปช่วยการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ตนมีภูมิลำเนา เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน จากฐานคิด “ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้าน” พร้อมทั้งให้นำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขสู่พื้นที่ และรับฟังความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เพื่อแจ้งต่อหน่วยราชการที่รับผิดชอบให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป
วิธีการคัดเลือก จะให้มีการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานในด้านความรู้ทั่วไป การเมือง/การปกครอง ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ โดยเน้นผู้ที่มีรายได้น้อย หรือฐานะยากจน เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ หรือเหตุผลอื่นๆ ที่คณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าเหมาะสม
คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือหากในหมู่บ้านไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะกรรมการหมู่บ้านจะพิจารณา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่ำปริญญาตรีตามลำดับ ได้แก่ อนุปริญญา(ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจใดๆ อยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น
หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน/ สำเนาปริญญาบัตร /ใบรับรองของคณะกรรมการหมู่บ้านและหลักฐานอื่นๆ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีภูมิลำเนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม 2552 นี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ เวบไซต์ www.sbpac.go.th , www.sbpacnews.org.th โทร. 0-7327-4102

No comments:

Post a Comment